Vi på Uncle Unicorn värnar om våra kunders integritet och säkerhet. Vår dataskyddspolicy eller personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter, och vad du har för rättigheter.

Som kund/leverantör till Uncle Unicorn AB (Org.nr. 556783-1887) accepterar du den behandling som beskrivs i vår Dataskyddspolicy. Uncle Unicorn AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar. Den relationen regleras av denna Dataskyddspolicy samt upprättade avtal.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår process och hanteringen av dina personuppgifter. Det medför att vi kan komma att uppdatera vår Dataskyddspolicy och vi rekommenderar dig att läsa igenom dokumentet med jämna mellanrum. Vid avsevärda förändringar av policyn informerar vi alltid via det kommunikationssätt som ni givit samtycke till.

Hur hanterar Uncle Unicorn mina personuppgifter?

Uncle Unicorn AB registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en fungerande tjänst eller bistå i utveckling eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav. Dock alltid så kort tid som möjligt eftersom Uncle Unicorn AB strävar efter att minimera uppgifter som sparas och hanteras.

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

I samband med att du som kund/leverantör ingår ett avtal med Uncle Unicorn AB behöver vi följande uppgifter: Namn, organisationsnummer/personnummer, e-postadress, telefonnummer, fakturaadress och postadress. Vi hanterar och sparar dessa uppgifter för att kunna fakturera på ett korrekt och lagenligt vis.

Vi kan komma att skicka ut e-post till samtliga registrerade, till exempel meddelanden om projekt, pågående arbeten/samarbeten, driftstörningar eller ändringar i vår policy eller avtal. Sådana meddelanden skickas till den e-postadress som angetts. Om meddelandet innehåller känslig personuppgiftsdata så delges denna via en säker krypterad kanal som bestäms vid registrering eller avtals upprättande.

Vi kan även skicka ut e-post med information som vi tror att du som registrerad är intresserad av. Du kan alltid avsäga dig sådana utskick från oss genom att klicka på “avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje sådant e-postmeddelande.

Vi dokumenterar även vilka IP-adresser som loggar in och utför ändringar i Uncle Unicorn’s Portal för att kunna skydda och felsöka kund och leverantörs konto/tjänster.

Frivilliga uppgifter

Vi sparar det för- och efternamn som uppges när ett konto tilldelas i Uncle Unicorn’s Portal, eller när sekundära kontaktpersoner får tillgång till kontot. Detta gör vi för att kunna erbjuda en god översikt över vilka personer som använder era konton/tjänster.

När du kontaktar Uncle Unicorn AB i kampanj/projektsyfte sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar utöver den e-postadress du mailar oss från även personuppgifter i textformat, som till exempel ett telefonnummer man önskar bli uppringd på. Vi sparar informationen för att kunna erbjuda en personlig och relevant kontakt vid framtida ärenden.

Du kan även kommunicera med Uncle Unicorn AB genom sociala medier. När du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Vi använder sociala medier och den information du uppger i nivå med vad vi enligt deras policy tillåts göra.

Automatiskt insamlade uppgifter

När du använder våra tjänster sparar och hanterar vi data om hur du använder dem. Den informationen kan komma att sparas och hanteras av tredje-part (Backblaze, Google G Suite) men endast i syfte för att kunna skydda och felsöka den registrerades konto och tjänster samt säkerställa att informationen lagras säkert för projekt och avtalshantering. Vi lagrar aldrig känsliga personuppgifter i tredje land och vi eftersträvar alltid att kryptera all information som lagras online eller i molntjänster.

Klicka här för mer information om hur Backblaze hanterar information gällande GDPR.

Klicka här för mer information om hur Google i EU hanterar information gällande GDPR.

Exempel på andra automatiskt insamlade uppgifter inkluderar:

• IP-adresser från loggar i de system vi använder för att hantera vår infrastruktur.
• Information i loggar om vilken typ av enhet du ansluter från. Informationen kan inte identifiera dig personligen men kan i kombination med annan data potentiellt göra det.
• Information från sociala medier i enlighet med det ägande bolagets policy.

Har Uncle Unicorn ett personuppgiftsbiträdesavtal?

För att underlätta för dig som kund i ditt arbete med GDPR har vi tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal som du kan teckna med oss.

Hör av dig till info@uncleunicorn.se så hjälper vid dig. Eller kontakta oss på telefon på +46 (0) 31 339 60 60 och be om att få tala med den som är avtalsansvarig.

Vilka rättigheter har jag som kund/leverantör?

Som kund och leverantör till Uncle Unicorn AB har du alltid rätt att ta del av den information vi sparat om er. Du har rätt till en gratis export av data per år. Din förfrågan skickar du till info@uncleunicorn.se och vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Om vi märker att det kommer ta längre tid blir du informerad om varför och om några andra hinder föreligger.

För att försäkra oss om att vi delar informationen med rätt person krävs att ni kan styrka er identitet i samband med förfrågan.

Du har rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig (Rätten att bli bortglömd). Notera dock att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar eller om avtal föreligger, i vissa fall kan spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats.

Dataskyddsombud

Har du frågor gällande hantering av din data kontaktar du oss på info@uncleunicorn.se med subjektet ”GDPR – förfrågan om mina uppgifter”. Eller så ringer du oss på +46 (0)31 339 60 60 och ber att få tala med den som är ansvarig för att hantera dina uppgifter.

Tillsynsmyndighet

Om du vill framföra klagomål som rör Uncle Unicorn AB hantering av personuppgifter är det Integritetsskyddsmyndigheten du ska vända dig till. Du hittar deras kontaktuppgifter på imy.se.

 

Senast uppdaterad: 2021-10-12

ETISKA REGLER FÖR MEDLEMMAR I ANNONSÖRFÖRENINGEN OCH SVERIGES REKLAMFÖRBUND

 

Reglerna och vem de är avsedda att skydda:

 

 

1. SAMHÄLLET OCH MEDBORGARNA

 

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund erkänner vi vår skyldighet att köpa och skapa reklam som är förenlig med sociala, ekonomiska och miljömässiga principer för en hållbar utveckling.

 

 

2. KONSUMENTERNA

 

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund anser vi att konsumenterna ska kunna lita på att vi följer lagar, regler och de rådande etiska normerna.

 

 

3. VI SOM AVTALSPARTNER

 

i, Konsultstandards
Som medlemmar i Sveriges Reklamförbund är vi medvetna om våra kunders rätt att erhålla oberoende rådgivning och service utförda med vår högsta möjliga professionella förmåga.

Vi erkänner kravet att alla våra affärsvillkor skall vara så transparenta som möjligt.

ii, Köparstandard
Som medlemmar i Annonsörföreningen är vi medvetna om att vi ska möjliggöra våra konsulters jobb genom att i uppdraget ge tillräcklig information och tydligt formulera mål och behov.

iii, Konfidentialitet
Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund anser vi att det åligger båda parter att behandla erhållna upplysningar om båda parters verksamhet, strängt konfi dentiellt, såväl under samarbetet som efteråt.

 

 

4. VÅRA ANSTÄLLDA OCH KOLLEGOR

 

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund är vi medvetna om att människor är vår främsta tillgång. Vi förstår nödvändigheten av att förutsättningar för kompetensutveckling finns samt att ersättning som ges, står i överrensstämmelse med de anställdas värde för vår gemensamma bransch.

Vi är medvetna om att vårt åtagande att tillförsäkra våra anställda fullt skydd enligt lag som rör arbetsplatsen, inbegripet jämställda möjligheter och frihet från diskriminering.

Vi är också medvetna om vårt ansvar gäller våra samarbetsparters arbetstagare. Vi är därför medvetna om vårt ansvar att inte ställa krav på vår samarbetspart som utsätter arbetstagare för oskäliga arbetsvillkor.

 

 

5. VÅRA INVESTERARE

 

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund är vi medvetna om att i den mån vi har investerare, eller har en samarbetspart som har investerare, så är de berättigade till korrekt information inom ramen för allmänt accepterade redovisningsprinciper. Börskontrakt och gällande bolagslagstiftning kan dock begränsa denna rättighet. I de fall man samarbetar med internationella kedjor eller företag skall man också vara uppmärksam på att regler kan se olika ut i olika länder.