ETISKA REGLER FÖR MEDLEMMAR I

ANNONSÖRFÖRENINGEN OCH SVERIGES REKLAMFÖRBUND


Reglerna och vem de är avsedda att skydda:


1. SAMHÄLLET OCH MEDBORGARNA

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund erkänner vi vår skyldighet att köpa och skapa reklam som är förenlig med sociala, ekonomiska och miljömässiga principer för en hållbar utveckling.

2. KONSUMENTERNA

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund anser vi att konsumenterna ska kunna lita på att vi följer lagar, regler och de rådande etiska normerna.

3. VI SOM AVTALSPARTNER

i, Konsultstandards
Som medlemmar i Sveriges Reklamförbund är vi medvetna om våra kunders rätt att erhålla oberoende rådgivning och service utförda med vår högsta möjliga professionella förmåga.


Vi erkänner kravet att alla våra affärsvillkor skall vara så transparenta som möjligt.


ii, Köparstandard
Som medlemmar i Annonsörföreningen är vi medvetna om att vi ska möjliggöra våra konsulters jobb genom att i uppdraget ge tillräcklig information och tydligt formulera mål och behov.


iii, Konfidentialitet
Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund anser vi att det åligger båda parter att behandla erhållna upplysningar om båda parters verksamhet, strängt konfi dentiellt, såväl under samarbetet som efteråt.

 

4. VÅRA ANSTÄLLDA OCH KOLLEGOR

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund är vi medvetna om att människor är vår främsta tillgång. Vi förstår nödvändigheten av att förutsättningar för kompetensutveckling fi nns samt att ersättning som ges, står i överrensstämmelse med de anställdas värde för vår gemensamma bransch.


Vi är medvetna om att vårt åtagande att tillförsäkra våra anställda fullt skydd enligt lag som rör arbetsplatsen, inbegripet jämställda möjligheter och frihet från diskriminering.


Vi är också medvetna om vårt ansvar gäller våra samarbetsparters arbetstagare. Vi är därför medvetna om vårt ansvar att inte ställa krav på vår samarbetspart som utsätter arbetstagare för oskäliga arbetsvillkor.

5. VÅRA INVESTERARE

Som medlemmar i Annonsörföreningen och Sveriges Reklamförbund är vi medvetna om att i den mån vi har investerare, eller har en samarbetspart som har investerare, så är de berättigade till korrekt information inom ramen för allmänt accepterade redovisningsprinciper. Börskontrakt och gällande bolagslagstiftning kan dock begränsa denna rättighet. I de fall man samarbetar med internationella kedjor eller företag skall man också vara uppmärksam på att regler kan se olika ut i olika länder.